Sponsors

NYRIF 2018

Double Diamond

AbbVie

Amgen

Radius

Gold

Eli Lilly & Co.

Pfizer

Silver

Bristol Myers Squibb

Novartis

Bronze

GlaxoSmithKline
Janssen
Novartis
Primus